top of page

CHEONGJU

MULTY - FAMILY

HOUSING

청주시 다가구주택

대지위치 : 충청북도 청주시 청원구

               오창읍 구룡리 419-11

대지면적 : 323.10 M²

건축면적 : 171.21 M²

연 면 적 : 494.53 M²

건 폐 율 : 52.99%

용 적 률 : 115.34%

건물규모 : 지하 1층, 지상 3층

건물구조 : 철근콘크리트조

청주시 다가구주택

YANGPYEONG

DETACHED

HOUSE

​양평 단독주택

대지위치 : 경기도 양평군 서종면

               문호리 796

대지면적 : 698.00 M²

건축면적 : 120.22 M²

연 면 적 : 163.75 M²

건 폐 율 : 17.22

용 적 률 : 23.46%

건물규모 : 지상 2층

건물구조 : 철근콘크리트조

양평 단독주택
신사동 빌딩

SINSA

BUILDING

​신사동 빌딩

대지위치 : 서울특별시 강남구

               신사동 515,515-1

대지면적 : 461.50 M²

건축면적 : 233.00 M²

연 면 적 : 1,273.00 M²

건 폐 율 : 50.49%

용 적 률 : 200.00%

건물규모 : 지하 1층, 지상 5층

건물구조 : 철근콘크리트조, 철골조

CHEONYANG

FIRE STATION

​청양 소방서

대지위치 : 서울특별시 강남구

               삼성동 120-12

대지면적 : 551.60 M²

건축면적 : 270.57 M²

연 면 적 : 2,303.36 M²

건 폐 율 : 49.05%

용 적 률 : 247.91%

건물규모 : 지하 3층, 지상 7층

건물구조 : 철근콘크리트조, 철골조

청양 소방서
bottom of page