top of page

EAST AREA

ICHEON I.P

​동부권 광역자원회수시설

대지위치 : 경기도 이천시 호법면

              안평3리 산 98번지 일원

지면적 : 114,644.00M²

건축면적 : 12,628.86 M²

연 면 적 : 21,453.19 M²

지상층연면적 : 17,353.97 M²

건 폐 율 : 11.02%

용 적 률 : 15.14%

건물규모 : 지하 1층, 지상 6층

건물구조 : 철근콘크리트조,철골조

동부권 광역자원회수시설
오로라 빌딩

AURORA

BUILDING

​오로라 빌딩

대지위치 : 서울특별시 삼성동

              120-12

지면적 : 551.60 M²

건축면적 : 270.57 M²

연 면 적 : 2,303.36 M²

건 폐 율 : 49.05%

용 적 률 : 247.91%

건물규모 : 지하 3층, 지상 7층

건물구조 : 철근콘크리트조, 철골조

BEDEL

BUILDING

베델 플레이스

대지위치 : 서울특별시 성동구

              성수2가 317-3

 

지면적 : 477.00 M²

건축면적 : 284.18 M²

연 면 적 : 2,567.05 M²

건 폐 율 : 59.58%

용 적 률 : 390.35%

건물규모 : 지하 2층, 지상 10층

건물구조 : 철근콘크리트라멘조

베델 플레이스

KOVAS

FACTORY

​코바스 사옥

대지위치 : 경기도 파주시 신촌동

               723-1 (신촌산업단지)

대지면적 : 3,631.20 M²

건축면적 : 1,839.71 M²

연 면 적 : 3,904.09 M²

건 폐 율 : 50.66%

용 적 률 : 107.52%

건물규모 : 지상 3층

건물구조 : 철근콘크리트조

코바스 사옥

EMPIRE

BUILDING

​엠파이어빌딩

대지위치 : 서울특별시 강남구

              삼성동 127-1

대지면적 : 306.90 M²

건축면적 : 178.39 M²

연 면 적 : 1,104.68 M²

건 폐 율 : 58.13%

용 적 률 : 298.76%

건물규모 : 지하 1층, 지상 7층

건물구조 : 철근콘크리트조

엠파이어 빌딩
bottom of page